Terms and conditions

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společnosti ForStudents, s.r.o., IČ 047 79 991, sídlem Přístavní 1126/18, 170 00 Praha 7,
zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253289,
při poskytování služeb, objednaných prostřednictvím webové stránky www.forstudents.cz

I.

Úvodní ustanovení

 1. Obchodní společnost ForStudents, s.r.o., IČ 047 79 991, se sídlem Přístavní 1126/18, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253289 (dále jen „Poskytovatel“), nabízí prostřednictvím internetových stránek www.forstudents.cz (dále jen „Webové stránky“) služby zaměřené zejména pro zahraniční osoby, které na území České republiky pobývají či plánují pobývat, spočívající zejména v komplexních službách pro zájemce o studium na území ČR (zejm. poradenství, zajištění a zpracování potřebných dokumentů, pravidelné informování rodičů, zajištění vhodného ubytování, zdravotního pojištění, splnění ohlašovací povinnosti u Policie ČR, zprostředkování uzavření smlouvy o vedení bankovního účtu, zajištění studentské ID karty a/nebo přeprava), a dále asistenci při vyhledání vhodného ubytování u třetích osob na území ČR, přepravě osob a zavazadel z letiště do místa ubytování, zprostředkování zdravotního pojištění s platností na území ČR, poskytování překladatelských služeb, on-line kurzech českého jazyka, asistenci při získání víza pro území ČR, zprostředkování možnosti vykonat autoškolu na území ČR a zprostředkování služeb uklizení místa pobytu či poskytování služeb praní a/nebo žehlení prádla, jako i služby správy nemovitostí na území ČR (dále jen „Služby“), a to zájemcům, kteří takové služby u Poskytovatele prostřednictvím Webové stránky poptali (dále jen „Zákazník“). Poskytování Služeb Poskytovatelem Zákazníkovi probíhá na základě objednávky Zákazníka učiněné prostřednictvím Webových stránek, respektive příslušné smlouvy o poskytování těchto Služeb, kterou Poskytovatel se Zákazníkem na základě jeho objednávky uzavře.

 2. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

 3. S ohledem na článek 7 odst. 2 Nařízení Poskytovatel v tomto dokumentu samostatně upravuje podmínky ochrany osobních údajů Zákazníků – fyzických osob při jeho činnosti vyvíjené prostřednictvím Webových stránek, respektive při poskytování Služeb.

 4. Pro účely těchto podmínek se rozumí:

  1. osobním údajem ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě (tj. subjektu údajů), přičemž identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například na jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby,

  2. zpracováním ve smyslu čl. 4 odst. 2 Nařízení jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení,

  3. správcem ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, jako i osoba,

  4. zpracovatelem fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce,

přičemž Poskytovatel je správcem coby osobou, která sama nebo prostřednictvím zpracovatele provádí zpracování osobních údajů subjektů údajů, tj. Zákazníků – fyzických osob.

II.

Zpracování osobních údajů Zákazníka

 1. Má-li Zákazník zájem o Služby nabízené Poskytovatelem, může u Poskytovatele prostřednictvím Webové stránky či jinak učinit objednávku. V rámci ní Zákazník uvede mj. údaje, které jsou nezbytné k jeho identifikaci jako smluvní strany (jméno a příjmení, místo bydliště, datum narození a není-li Zákazník občanem ČR, rovněž i číslo pasu), a dále osobní údaje nezbytné k následné komunikaci mezi Poskytovatelem a Zákazníkem (telefonní číslo, email). S ohledem na povahu Zákazníkem objednaných Služeb může být nezbytné uvedení dalších osobních údajů (zejm. kontaktní e-mail na rodiče v případě, že Zákazník požaduje pravidelné informování rodičů o pobytu či studiu Zákazníka na území ČR, dosažené vzdělání v případě zprostředkování studia na škole v ČR pro Zákazníka, maximální výše rozpočtu Zákazníka k vynaložení na ubytování v případě zprostředkování ubytování na území ČR), přičemž tyto údaje jsou ze strany Poskytovatele nezbytné k poskytnutí Zákazníkem požadovaných Služeb.

 2. Odesláním objednávky ze strany Zákazníka dochází ke vzniku oprávnění poskytovatele osobní údaje dle předchozího odstavce zpracovávat dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Neuvedení osobních údajů v nezbytném rozsahu vede k nemožnosti Poskytovatele požadované Služby Zákazníkovi poskytnout.

 3. Na podmínky ochrany osobních údajů je Zákazník Poskytovatelem výslovně a nepřehlédnutelným způsobem vždy odkázán před tím, než je vyzván k vyplnění a odeslání svých osobních údajů, přičemž objednávku (vyplněný formulář) nelze Poskytovateli odeslat, dokud Zákazník odškrtnutím políčka „I agree with terms and conditions“ nepotvrdí, že se s podmínkami ochrany osobních údajů seznámil a porozuměl jim.

 4. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel bude zpracovávat takové osobní údaje, které Zákazník při vyplňování formuláře na Webových stránkách uvede; budou-li tyto osobní údaje z důvodu na straně Zákazníka nepravdivé, nepřesné, neúplné či se v průběhu času stanou neaktuální, nelze to přičítat k tíži Poskytovatele. Tím není vyloučeno právo Zákazníka na opravu ve smyslu čl. 16 Nařízení, a to bez ohledu na to, zda údaje v minulosti Zákazníkem uvedené byly nepřesné, nepravdivé, neúplné či se v průběhu času staly neaktuální; toto právo může Zákazník uplatnit kdykoli po dobu zpracování jeho osobních údajů Poskytovatelem, a to prostřednictvím žádosti odeslané na e-mailovou adresu info@forstudents.cz, případně osobně na provozovně Poskytovatele, a to v rámci provozní doby příslušné provozovny. Zákazník v žádosti uvede, v jakém rozsahu a jakým způsobem si přeje zpracovávané osobní údaje, které se k němu vztahují, změnit. Postup Poskytovatele při vyřizování takové žádosti je uveden v čl. IV. odst. 6 těchto podmínek.

 5. Zákazník je dále oprávněn kdykoli po dobu zpracování jeho osobních údajů Poskytovatelem uplatnit právo na výmaz ve smyslu čl. 17 Nařízení, tedy právo na to, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu vymazal všechny osobní údaje, které se Zákazníka týkají; to však pouze v případě, že je splněna alespoň jedna z podmínek dle čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) Nařízení, a zároveň není-li zde přítomen některý z důvodů dle čl. 17 odst. 3 písm. a) až e) Nařízení. Toto právo může Zákazník uplatnit kdykoli po dobu zpracování jeho osobních údajů Poskytovatelem, a to prostřednictvím žádosti odeslané na e-mailovou adresu info@forstudents.cz, případně osobně na provozovně Poskytovatele, a to v rámci provozní doby příslušné provozovny. Zákazník v žádosti uvede, v jakém rozsahu si přeje zpracovávané osobní údaje, které se jej týkají, smazat. Článek IV odst. 3 těchto podmínek zůstává uplatněním práva na výmaz nedotčen. Postup Poskytovatele při vyřizování takové žádosti je uveden v čl. IV. odst. 6 těchto podmínek.

III.

Zpracování pro účely marketingu

 1. Zákazník bere na vědomí, že v souladu s bodem 47 odůvodnění Nařízení je Poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka, které od něj v souvislosti s poskytováním Služeb obdržel (v tomto případě konkrétně e-mailovou adresu), rovněž i za účelem přímého marketingu, a dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení z důvodu oprávněných zájmů Poskytovatele, a že k tomuto účelu souhlasu Zákazníka není bez dalšího třeba.

 2. Poskytovatel neprovádí cílenou reklamu (reklamu zohledňující aktivity a preference Zákazníků) a neukládá na zařízeních Zákazníků cookies, které nejsou nezbytné pro fungování Webových stránek či měření jejich návštěvnosti. Poskytovatel neprovádí profilování za účelem marketingu.

 3. Zákazník je ve smyslu čl. 21 Nařízení oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu Poskytovatele. Poskytovatel je rovněž povinen umožnit mu při získání osobních údajů Zákazníka, jako i při každém marketingovém sdělení mu adresovaném, jednoduchým způsobem a zdarma zasílání dalších nabídek odmítnout. Vznesením námitky proti zpracování osobních údajů Zákazníka pro účely přímého marketingu Poskytovatele, resp. odmítnutím zasílání dalších nabídek Zákazníkem, nemohou již být osobní údaje Zákazníka Poskytovatelem pro účely marketingu dále zpracovány, a to až do doby, než Zákazník souhlas Poskytovateli případně opět udělí.

IV.

Další informace a poučení pro uživatele-fyzickou osobu

 1. Poskytovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Zákazníka mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty osobám či institucím, jejichž služby Poskytovatel Zákazníkovi zprostředkovává či zajišťuje, resp. k nimž se Zákazníkem objednané Služby jinak vztahují (školy, na nichž má Zákazník zájem studovat; pronajímatele bytů, o něž má Zákazník zájem; poskytovatelé služeb úklidu místa pobytu; autoškola; příslušné orgány pro splnění registrační či jiné povinnosti Zákazníka; zdravotní pojišťovna atp.), je-li to k řádnému vyřízení objednávky Zákazníka nezbytné. Krom toho může dojít k poskytnutí osobních údajů Zákazníka osobám, které Poskytovateli poskytují právní či účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností Poskytovatele stanovených obecně závaznými právními předpisy či uplatnění a/nebo ochrany z obecně závazných právních předpisů vyplývajících nároků a práv Poskytovatele vůči Zákazníkovi, bude-li toho třeba (zejména vztahující se k případnému neuhrazení ceny za služby Zákazníkem či uplatnění práv z vadného plnění Zákazníkem vůči Poskytovateli). V neposlední řadě může dojít k poskytnutí osobních údajů Zákazníka veřejným orgánům, svědčí-li jim k tomu zákonný titul (zejména orgány činné v trestním řízení, správní orgány či orgány soudní). Poskytovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje Zákazníka do třetí země či mezinárodní organizaci bez případného výslovného, písemného pokynu Zákazníka.

 2. Při zpracování osobních údajů Zákazníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.

 3. Osobní údaje Zákazníka budou zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, a dále pak po dobu, po kterou je Poskytovatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví, a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností Poskytovatele příslušnými obecně závaznými právními předpisy stanovenými. Vedle toho je po zániku smluvní vztahu mezi Zákazníkem a Poskytovatelem oprávněn Poskytovatel zpracovávat osobní údaje Zákazníka v nezbytně nutném rozsahu rovněž i k případnému uplatnění a/nebo ochraně z obecně závazných právních předpisů vyplývajících nároků a práv Poskytovatele vůči Zákazníkovi, tj. po dobu objektivní promlčecí lhůty, která dle platných českých právních předpisů činí 10 let.

 4. Po uplynutí doby dle předchozího odstavce Poskytovatel veškeré osobní údaje Zákazníka, které není nadále oprávněn zpracovávat, bez dalšího zničí, neurčí-li Zákazník výslovně písemně jinak.

 5. Zákazník má dále, krom v těchto podmínkách již uvedeného, právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení. Zákazník má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), má-li za to, že Poskytovatel při zpracování osobních údajů Zákazníka či při vyřizování jeho Žádosti postupuje v rozporu s Nařízením.

 6. Jakýmkoli žádostem Zákazníka ve smyslu předchozího odstavce je Poskytovatel povinen vyhovět bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení žádosti. Žádosti přijímá Poskytovatel na emailové adrese info@forstudents.cz. Žádost musí vždy obsahovat identifikaci Zákazníka tak, aby Poskytovatel mohl spolehlivě určit, o jakého konkrétního Zákazníka se jedná, a dále sdělení toho, oč Zákazníkovi jde a co po Poskytovateli požaduje; je-li to nutné, uvede Zákazník rovněž i to, jakých osobních údajů, které se k němu vztahují, se jeho žádost konkrétně týká. Informaci o vyřízení žádosti poskytne Poskytovatel Zákazníkovi v elektronické formě na emailovou adresu, z níž Zákazník žádost odeslal, nebude-li v žádosti výslovně uvedeno jinak. Jestliže Poskytovat opatření, o něž Zákazník v žádosti žádal, nepřijme (žádosti nevyhoví), informuje jej Poskytovatel o důvodech takového nepřijetí a současně o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádost o soudní ochranu.

V.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

 2. S obsahem Nařízení (a jeho v těchto podmínkách výslovně odkazovaných i neodkazovaných ustanovení) se Zákazník může seznámit na této internetové adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679. Nařízení je zde dostupné v jazyce všech zemí Evropské unie.
   

PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

ForStudents, s.r.o., ID No. 047 79 991, registered office at Přístavní 1126/18, Post Code 170 00, Prague 7, registered at the Trade Register of the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 253289 for providing services ordered via website www.forstudents.cz

 

I.

Initial Provisions

1. Trading company ForStudents, s.r.o., ID No. 047 79 991, registered office at Přístavní 1126/18, Post Code 170 00, Prague 7, registered at the Trade Register of the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 253289 (hereinafter referred to as „Provider“) offers services targeted mostly to foreigners who are staying at the territory of the Czech Republic or plan such a stay, business focuses at complex services to candidates of studies in the Czech Republic (advisory, providing and processing of required documents, regular information flow to parents, arranging appropriate accommodation, health insurance, fulfilling the announcement policy towards Czech Police, mediation during concluding of bank account managing contract, providing student ID card and/ or transport, mostly) and also assistance with finding proper accommodation for third persons at the territory of the CR, transport of persons and luggage from the airport to the location of the accommodation, mediation of health insurance valid within the CR, interpreters services, Czech language online courses, assistance with gaining Czech territory visa, mediation of the possibility of effectuating a driving school in the CR territory and mediation of cleaning services at the residence site or laundry cleaning and/or ironing services, as well as property maintenance services in the CR territory (hereinafter referred to as „Services“) via website www.forstudents.cz (hereinafter referred to as „Websites“) to those applicants who requested such services from Provider via Website (hereinafter referred to as „Customer“). The provision of services to Customer by Provider is based on a purchase order made via Websites, respectively via the actual Services agreement entered between Provider and Customer on base of the order.

2. Protection of Customer´s personal data, the Customer being a natural person, follows the regulation No. 2016/679 of the European Parliament and Council (EU) in regards to natural persons protection in context of handling personal data and free transfer of the data and in regards to cancelation of act 95/46/ES (hereinafter referred to as „Regulation“).

3. In regards to the Article 7, Par. 2 of Regulation, the Provider customizes terms of Customers’ personal data protection – natural persons during their activity performed via Websites, respectively during Services provision, in this document.

4. For the purpose of these terms it means that:

(i) personal data in the meaning of Article 4, par. 1 of Regulation – all information about identified or identifiable person (i.e. the subject of data) taking into account that the identifiable person is the one who can be directly or indirectly identified, especially via some identifier, such as name, identification number, location data, network identifier or one or more specific physical, physiological, genetic, psychical, economic, cultural features or social identity of the person;

(ii) processing in the meaning of Article 4, par. 1 of Regulation – any operation or set of operations with the personal data or sets of personal data that is done with or without assistance of automated procedures, as collecting, registration, organizing, structuring, saving, accommodating or modifying, searching, glancing, using, making accessible via transmission, diffusing or any alike causing of availability, arranging or combining, limiting, deleting or annihilating;

(iii) caretaker in the meaning of Article 4, par. 1 of Regulation – person who defines purposes and modes of handling personal data by himself or herself or together with others as a person;

(iv) processor – a physical person or a legal entity, that processes personal data for the caretaker;

where Provider is a caretaker as a person, who by himself or herself or via processor processes personal data of subjects of data, i.e. Customers – natural persons.

 

II.

Processing of Customer´s personal data

1. If a Customer is interested in Services offered by the Provider, he or she can make a purchase order with Provider via Websites or otherwise. In that context Customer, except for others, states data that are necessary for his or her identification as a contractual party (first name, surname, residence, date of birth and in case he or she is not a citizen of the Czech Republic, also a passport number) as well as personal data necessary for following communication between Provider and Customer (telephone number, e-mail). Taking into account the nature of Services ordered by Customer it may be necessary to add further personal data (particularly a contact e-mail of the parents in case Customer requires regular informing the parents about the stay or studies of Customer at the territory of the CR, achieved level of education in case of mediating studies at school in the CR, maximum amount of Customer´s budget to be spent on accommodation in case of mediating accommodation at the territory of the CR, where these data are necessary for Provider to be able to provide Services requested by Customer.

2. Placing an order by the Customer allows the Provider to process Customer´s personal data as per Art. 6 par. 1, let. B) of Regulation. Non-defining the personal data leads to inability of sending the purchase order, because Provider would not be able to provide required Services to Customer.

3. User´s account

4. Customer is explicitly and in such way that it cannot be overlooked directed by Provider to the terms of protection of personal data prior to him or her being asked to fill in and send the personal data, where the purchase order (filled in form) cannot be sent to Provider unless Customer confirms via clicking field [*] that he or she is familiar with the terms of personal data protection and understands it.

5. Customer acknowledges, that Provider will be processing such personal data, that Customer declares when filling in forms at Websites; in case personal data at Customer´s side are false, inaccurate, incomplete or become outdated through the course of time, it is not attributable to Provider. This does not exclude the right of Customer to make correction in wording of Art. 16 of Regulation, regardless of inaccuracy, incorrectness, incompleteness of the data in the past or if they became not current through the course of time; Customer can exercise this right via an application sent to the e-mail address info@forstudents.cz, eventually in person at Provider´s seat during the opening hours of the appropriate office, any time during processing his personal data by Provider. Customer states in the application to which extent and in which way he/she wishes the personal data related to him/her, to be changed. The procedure of Provider when executing such an application is declared in Art. IV., par. 6 of the Terms.

6. Customer is also entitled to execute the right of deleting in sense of art. 17 of Regulation, i.e. the right declaring that Provider deletes all personal data that concern Customer without any unnecessary delay throughout the time of processing personal data by Provider; especially only in case that at least one of the conditions as per Art. 17, par. 3 Letters a) to e) of Regulation is fulfilled and withal unless some of reasons as per Art. 17, par. 3 Letters a) to e) is being applied. Customer can execute the right any time during the period of processing his or her personal data by Provider via application sent to the e-mail address info@forstudents.cz , eventually in person at the Provider´s seat during opening hours of the appropriate office. Customer states in the application to which extent and in which way he/she wishes the personal data related to him/her, to be deleted. Article IV, par. 3 of these terms is not affected by cancelation of user’s account. The procedure of Provider when executing such an application is declared in art. IV. par. 6 of the terms.

 

III.

Data Processing for Marketing Purposes

1. Customer can provide an agreement with processing his or her personal data (e-mail address, telephone number) for the purpose of business messages of Provider mostly referring to sales deals and new services offered by Provider, via an option sign at Websites. Customer thus acknowledges that in accordance with item 47 of Regulation Reasoning, that Provider is authorized to process Customer´s personal data that were received from Customer in connection with provision of Services as well as for direct marketing of own products and services purposes, in accordance with Art. 6, Par. 1, Letter f) of Regulation for Provider´s legitimate interests, and no other type of Customer’s Agreement is necessary for this purpose.

2. Provider shall not realize aimed advertising (reflecting Customers´ activities and preferences) and shall not save cookies in Customers’ devices, which are not necessary for Websites function or measuring their visiting rate. Provider shall not realize marketing – purposed profiling.

3. Pursuant to Art. 21 of Regulation, Customer is anytime entitled to object against processing of his or her personal data for direct marketing purposes of Provider. At personal data processing as well as at any marketing announcement sent to Customer, Provider shall also allow Customer to refuse receiving further offers free of charge and in an easy way. Entitling and objection against Customer´s personal data processing for purposes of Provider´s direct marketing, respectively based on refuse of sending further offers by Provider, personal data of Customer cannot be any longer processed for marketing purposes until a Customer potentially re-grants consent to Provider.

 

IV.

Other information and instructions for user – natural person

1. Provider has not authorized any commissioner for personal data protection, neither has he defined a representative for fulfilling obligations related to Regulation. For purpose of appropriate purchase order fulfilling Customer´s personal data can be provided to persons or institutions services of which Provider mediates or provides to Customer, respectively those services purchased by Customer are related to (schools Customer intends to study at; landlords flats of whose Customer is interested in renting; providers of residence cleaning services; driving school; institutions relevant for fulfilling Customer´s obligation of registration or other duty; health insurance company, etc.) in case this is essential for proper execution of the purchase. Except for these, provision of Customer´s personal data can occur towards persons who provide Provider with legal or accounting services with the purpose of proper performance of duties of Provider given by generally binding legislation or applying and/or protection based on binding legal regulations and rights of Provider against Customer if necessary (mostly related to potential non-paying for price of services by Customer or enforcement of rights based on defective performance of Customer´s towards Provider). Last but not least it can occur that Customer´s personal data can be provided to public authorities if these are attested for legal title (mostly criminal justice bodies, administrative authorities or judicial authorities). Provider does not intend to forward Customer´s personal data to a third country or an international institution without a potential explicit written instruction of Customer.

2. When processing Customer´s personal data there will not occur automatic decision making or profiling in sense of Art.22 par. 1 and 4 of Regulation.

3. Customer´s personal data will be processed during contractual relationship duration between Customer and Provider, and onwards during the period when Provider is obliged to save these data based on generally binding legislation, the minimum thus being a period of 5 years as per the Accounting Act, where the range is right the necessary one for fulfilling Provider´s obligations towards the given binging legislation. In addition, after extinction of the contractual relationship between Customer and Provider, Provider has the right to process Customer´s personal data to a necessary extent also for potential enforcement and/or protection of claims and rights of Provider against Customer, based on generally binding legal rules, i.e. for the period of objective limitation period, that is 10 years as per valid Czech legislation.

4. After elapsing of the period as per the paragraph above, unless Customer in a written way specifically declares differently, Provider will destroy all Customer´s personal data that he is not allowed to process any longer, without furthers.

5. Except for what is already stated in the terms, Customer also has a right ask Provider for approach to his or her personal data, their correction or deleting, eventually limitations of processing and to object against processing, he or she has the right to transfer these data to another administrator as per meaning of articles 15 to 21 of Regulation. Further, Customer has a right to file a complaint with Office for Personal Data Protection (respectively with other supervision office that operates in sphere of personal data protection in case it gets established) in case he or she believes that Provider acted in contrary to Regulation when processing Customer´s personal data or in case of handling the request.

6. Provider is obliged to meet any requirements in sense of the paragraph above of Customer without delay, latest within 30 days after receipt of the request. Provider accepts requests at e-mail address info@forstudents.cz. Request must always contain Customer´s identification in such a way that Provider can reliably define who is the particular Customer and as well as the Customer´s concerned information and what Provider is requested to do; if it is necessary, Customer also states what personal data related to him or her this request concerns in particular. Provider provides the information about completing the request to Customer in an electronic way to his or her e-mail address the request was sent from by Customer unless the request specifically states differently. In case Provider does not accept the request (does not comply with the request) Customer asked for in the request, Provider informs him or her about reasons of such non-acceptance and also informs about the possibility of filing a complaint at supervisor’s office and a request for judicial protection.

 

V. Final Provisions

1. These conditions come into force on the date 25 May, 2018.

 1. 2. Customer can get acquainted with the content of Regulation (and both its specifically referred to and non-referred to provisions of the terms) at this internet address: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679. This Regulation is available here in all languages of European Union countries.

Send a message

Retype the numbers below:
 Security code